ALGEMENE VOORWAARDEN

JUNGLE BABYSPA
Baby spa en Wellness | Hydrotherapie | Babymassage

De oprichter van Jungle Babyspa is Neziha Melez en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81421931.

Contactgegevens
Jungle Babyspa
Bickerstraat 45
1701 ED Heerhugowaard
www.junglebabyspa.nl
info@junglebabyspa.nl
telefoonnummer: 06 – 39 14 77 97

Openingstijden
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m zondag: 09:00 -18:00 uur

1.Definities

a) Aanbieding: de rechtshandeling, oftewel het aanbod (zowel mondeling als schriftelijk) die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
b) Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
c) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
d) Cliënt: de cliënt (een natuurlijke of rechtspersoon) met wie Jungle Baby Spa de overeenkomst sluit.
e) Dag: kalenderdag;
f) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; g) Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die PRAKTIJK VIAVANI ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
h) Offerte: elke aanbieding van Jungle Baby Spa die wordt gedaan aan de cliënt, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
i) Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Jungle Baby Spa wordt geleverd, in deze algemene voorwaarden ook wel afspraak genoemd.
j) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Jungle Baby Spa en de cliënt waarin omschreven staat welke dienst of product Jungle Baby Spa tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
k) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jungle Baby Spa geen invloed kan uitoefenen en waardoor Jungle Baby Spa niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Jungle Baby Spa of van derden, ziekte van de medewerker van Jungle Baby Spa, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijvingen” daaronder begrepen. Jungle Baby Spa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jungle Baby Spa haar verbintenis had moeten nakomen.
l) Partijen: Jungle Baby Spa en de cliënt samen.
m) Schriftelijk: Alle communicatie tussen Jungle Baby Spa die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

2. Algemeen

1. Jungle Baby Spa is een baby spa die zich met name richt op het helpen van consumenten op het gebied van baby spa, babymassages, hydrotherapie en alles in de meest ruime zin van het woord.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jungle Baby Spa en een cliënt, waarop Jungle Baby Spa deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
4. De cliënt verklaart dat hij op de volgende wijzen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat:
(a) Door ondertekening van een offerte of overeenkomst; of
(b) Schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking;
(c) Telefonische opdrachtverstrekking;
(d) Een opdrachtverstrekking via de email of het contactformulier op de website.
5. Bij een mondeling/telefonisch aangegane overeenkomst verwijst Jungle Baby Spa altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en kunnen op verzoek tevens worden nagezonden.
6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Jungle Baby Spa, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
8. Deze voorwaarden blijven altijd volledig van toepassing, als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment:
a. geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard,
b. nietig mochten worden, of
c. vernietigd worden.
9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke) aanvaarding van de cliënt van het aanbod van Jungle Baby Spa, inclusief deze algemene voorwaarden.
2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de cliënt geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
4. Jungle Baby Spa kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Alle offertes en prijsopgaven door Jungle Baby Spa zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
6. Eveneens heeft Jungle Baby Spa te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren, mits daarbij de wettelijke bepalingen niet worden geschonden.
7. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
8. Als de aanvaarding door de cliënt op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Jungle Baby Spa daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Jungle Baby Spa anders aangeeft.
9. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
10. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Jungle Baby Spa verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

4. De uitvoering van de overeenkomst

1. Jungle Baby Spa zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
2. Voor zover van toepassing, is de cliënt verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Jungle Baby Spa.
3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor:
a. afkeuring,
b. korting,
c. schadevergoeding of
d. ontbinding van de overeenkomst.
4. Jungle Baby Spa heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

5. Inschakelen van derden

1. Jungle Baby Spa heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien Jungle Baby Spa derden inschakelt welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Jungle Baby Spa zo nodig communiceren.

6. Overmacht

1. Jungle Baby Spa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Jungle Baby Spa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
3. Als Jungle Baby Spa ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Jungle Baby Spa het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien dit nog niet is gebeurd. De cliënt is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
4. In geval van overmacht zal Jungle Baby Spa zich naar redelijkheid inspannen om de cliënt desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

7. Betalings(voorwaarden)

1. Betaling van diensten geschiedt online via het online betaalsysteen.
2. Betalingen van goederen geschiedt voornamelijk direct in de spa (per pin of contant) of online via het online betaalsysteem.
3. Het is ook mogelijk om met cadeaubonnen afgegeven door Jungle Baby Spa te betalen, met uitzonderingen van de Sleep Well Float, een privé-sessie of producten.
4. Deze cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na uitgifte, zoals vermeld op de bon.
5. Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten en er worden ook geen restanten uitbetaald.
6. Cadeaubonnen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Indien de baby ouder is dan 6 maanden en de cliënt wenst de bon te registreren op een andere naam of om deze cadeau te doen, dan wordt voor het aanmaken van een nieuwe cadeaubon € 7,50 excl. Verzendkosten in rekening gebracht.
7. Bij zakelijke cliënten houdt Jungle Baby Spa een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
8. Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van te voren andere afspraken over hebben gemaakt.
9. Als de cliënt de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is dan een rente verschuldigd van 2% per maand of zoveel korter als de volledige betaling binnen deze maand wordt voldaan. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Jungle Baby Spa een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de cliënt vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
11. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Jungle Baby Spa het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.
12. Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft Jungle Baby Spa het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de cliënt.
13. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de cliënt worden verhaald.
14. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Jungle Baby Spa het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een cliënt niet van zijn betaalverplichting.
15. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Newborn Spa. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
16. Bij bestaande cliënten kan Jungle Baby Spa besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

8. Herroeping

1. Dit artikel, evenals artikel 9 en 10 zijn niet van toepassing op zakelijke cliënten en rechtspersonen.
2. De cliënt kan een overeenkomst op afstand binnen minimaal 14 dagen bedenktijd, zonder opgaaf van redenen, ontbinden.
3. De in artikel lid 1, genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.
4. Als de cliënt gebruik maakt van het herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Jungle Baby Spa door gebruik te maken van het formulier herroepingsrecht (zie Bijlage 1).

9. Kosten in geval van herroeping

1. Als de cliënt een bedrag betaald heeft, zal Jungle Baby Spa dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
2. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de cliënt is gebruikt tenzij de cliënt nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Als de cliënt een bedrag betaald heeft, zal Jungle Baby Spa dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Jungle Baby Spa of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
4. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de cliënt is gebruikt tenzij de cliënt nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

10.Uitsluiting herroepingsrecht

1. Jungle Baby Spa kan het herroepingsrecht van de cliënt uitsluiten voor diensten zoals omschreven in lid 2 en 3.
2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Jungle Baby Spa dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de cliënt is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

11. Ontbinding, opschorting en annulerings(voorwaarden)

1. Zowel Jungle Baby Spa als de cliënt hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij;
i) een verzoek tot faillissement,
ii) (voorlopige) uitstel van betaling,
iii) of schuldsanering, wordt ingediend (zonder enige verplichting van Jungle Baby Spa tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling).
2. De cliënt heeft in andere gevallen als in artikel 8, lid 1, het recht de opdracht enkel per email minimaal 24 uur van te voren te annuleren.
3. Annulering is een feit als Jungle Baby Spa de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annulering per email.
4. Annulering binnen 24 uur of het vergeten van afspraken geeft geen restitutie van de gemaakte kosten. Deze worden, indien nog niet is betaald, alsnog in rekening gebracht.
5. Annulering buiten 24 uur geeft de cliënt het recht de afspraak binnen 6 weken alsnog in te plannen.
6. Een afspraak kan eenmalig verzet worden naar een andere dag en/of tijdstip, mits binnen 24 uur voor de afspraak besproken met Jungle Baby Spa.
7. Een afspraak is persoonsgebonden en om die reden niet overdraagbaar aan een ander.
8. Jungle Baby Spa heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen.
9. Bij zgn. open inschrijvingen gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden: Open inschrijvingen (Hieronder wordt mede verstaan het op individuele basis inschrijven door een cliënt voor het aanmelden of afnemen van een ticket, event, workshop, et cetera, zulks in de meest ruime zin van het woord) Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen. Dit dient altijd schriftelijk of per email te zijn overeengekomen met Jungle Baby Spa.
10. Jungle Baby Spa heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden.
11. Bij annulering door Jungle Baby Spa heeft de cliënt recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag als de cliënt verhinderd is van de alternatieve mogelijkheden gebruik te maken.
12. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de cliënt.
13. Jungle Baby Spa heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
14. Jungle Baby Spa heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een cliënt te weigeren, in welke gevallen cliënt recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.
15. Jungle Baby Spa is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
a) de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b) na het sluiten van de overeenkomst Jungle Baby Spa ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen niet zal nakomen,
c) als de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
d) of als door de vertraging aan de kant van cliënt niet langer van Jungle Baby Spa kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
e) Voorts is Jungle Baby Spa bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jungle Baby Spa kan worden gevergd.
16. Als de cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan heeft Jungle Baby Spa het recht de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
17. Is Jungle Baby Spa toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Jungle Baby Spa zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Jungle Baby Spa zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

12. Aansprakelijkheid

1. Mocht Jungle Baby Spa aansprakelijk zijn, dat is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
2. Als Jungle Baby Spa aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
(a) door de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;
(b) fouten of tekortkomingen van door of namens Jungle Baby Spa ingeschakelde derden;
(c) voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel;
(d) voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegebracht naar de praktijk;
(e) Overmachtssituaties; tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
3. De cliënt is tegenover Jungle Baby Spa aansprakelijk voor door de Jungle Baby Spa gelede schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
4. Als Jungle Baby Spa aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Jungle Baby Spa beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van Jungle Baby Spa is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Jungle Baby Spa geldende eigen risico.
6. Jungle Baby Spa is uitsluitend aansprakelijk jegens de cliënt voor aan Jungle Baby Spa toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade et cetera is uitgesloten.
7. Jungle Baby Spa is slechts aansprakelijk indien Cliënt aantoont dat Cliënt schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
8. Aansprakelijkheid van Jungle Baby Spa, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Jungle Baby Spa, is de aansprakelijkheid van Jungle Baby Spa tot de vergoeding van Jungle Baby Spa voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13. Klachten en reclame

1. In het geval er sprake is van een klacht over Jungle Baby Spa, dan dient de cliënt deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij Jungle Baby Spa.
2. Indien de reclame gegrond is, zal Jungle Baby Spa dit proberen te verhelpen.
3. Wanneer aan Jungle Baby Spa binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de cliënt verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
4. Reclames geven de cliënt niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

14. Geheimhouding en privacy/AVG

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. Alles wat tijdens behandeling of op de cliëntenkaart komt, dat rust geheimhouding op.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
– Jungle Baby Spa verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
– de informatie algemeen bekend wordt;
– Jungle Baby Spa optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
4. Persoonsgegevens die Jungle Baby Spa bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Jungle Baby Spa houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

15. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1.Jungle Baby Spa is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Jungle Baby Spa en op schrift in de salon.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
3. De rechtbank in het arrondissement (gebied) van de vestigingsplaats van Jungle Baby Spa is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Jungle Baby Spa behoudt zelf het recht om een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.
4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse cliënten.

Bijlage 1 Modelformulier voor Herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:

– …………………………………………………………………………………………………………………………………… [naam] –

…………………………………………………………………………………………………………………………………… [adres] –

…………………………………………………………………………………………………………………………………… [postcode + plaats] –

…………………………………………………………………………………………………………………………………… [e-mailadres]

Ik/Wij* deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende diensten (*) herroep/herroepen (*)

De bestelling is gedaan op:
…………………………………[datum] (*) /
ontvangen op:
………………………………..[datum](*)

-……………………………………………………………[Naam / Namen Cliënt(en)]

-……………………………………………………..[Adres Cliënt(en) (*)]

…………………….. [datum ondertekening]

…………………….. [Handtekening van Cliënt(en)}

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is